Vilkår Bember

BRUKERVILKÅR FOR BEMBER

Se vilkår ParkLink

GENERELT

Disse vilkårene gjelder for din registrering og bruk av tjenesten Bember (“Bember“) som leveres av Bember AS, Welhavensgt 12, 0350 Oslo, Org.nr 996 812 111 (“Leverandøren“)].

Registrering i Bember gir deg tilgang til ulike tilbud (“Tilbud“), i form av rabattkuponger, kampanjer og andre fordeler fra butikker og utsalgssteder som er tilknyttet Bember (“Medlemsbutikker“). En oppdatert oversikt over hvilke Medlemsbutikker som til enhver tid er tilknyttet Bember finnes på www.bember.no. Du kan selv bestemme hvilke Medlemsbutikker du ønsker å motta tilbud fra, og hvor ofte.

Tilbudene er utelukkende et forhold mellom deg og den enkelte Medlemsbutikk. Leverandøren har ikke noe ansvar for at Tilbudene er tilgjengelige, eller for de varer og tjenester som tilbys. Merk at den enkelte Medlemsbutikk kan ha egne vilkår knyttet til bruk av sine Tilbud.  Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i disse vilkårene.

Registrering i Bember er gratis.  Bember er ment for din personlige og private bruk. Det er ikke tillatt å overdra Tilbud til andre. Det er heller ikke tillatt å benytte Bember i forbindelse med forretningsvirksomhet eller for andre kommersielle formål.

PERSONLIG KONTO

Ved registrering i Bember oppretter du en personlig konto (”Konto”). Kontoen vil inneholde en oversikt over hvilke Medlemsbutikker du har valgt å motta Tilbud fra, hvilke Tilbud du har benyttet deg av, og andre opplysninger du selv har registrert. Du må også registrere en epostadresse som Leverandøren kan kontakte deg på dersom det oppstår problemer eller spørsmål knyttet til bruk av Bember. Du kan selv oppdatere opplysningene i Kontoen. Les mer om hvordan Leverandøren behandler dine personopplysninger her.

Du må velge passord for din Konto, og sørge for at dette ikke er tilgjengelig for andre. Passordet bør være unikt og særpreget. Ved mistanke om at din Konto er misbrukt, kan Leverandøren be deg om å endre passordet.

Dersom det er grunn til å tro at din Konto er misbrukt av andre eller at Brukervilkårene er brutt, kan Leverandøren stenge tilgang til Kontoen og Tilbudene, eller treffe andre rimelige tiltak for å hindre videre misbruk. Leverandøren vil da varsle deg på den epostadressen du har oppgitt.

BRUK AV BETALINGSKORT

Når du benytter et Tilbud i en Medlemsbutikk, vil betaling skje ved et betalingskort som du har knyttet til din Konto.  Alle typer betalingskort, debit- og kredittkort, fra Norge, Sverige, Danmark kan benyttes.

Ved første registrering lagres kortinformasjonen hos Leverandøren, slik at fremtidig bruk av Tilbud automatisk kobles mot dette kortet. Betalingskortet vil bare bli brukt ved faktisk betaling med kortet i den enkelte Medlemsbutikk, i tilknytning til valgte Tilbud.

Kortinformasjonen vil bare deles med tredjeparter, herunder betalingsleverandør, når det er nødvendig for å gjennomføre betalingstransaksjoner. Alle betalingstransaksjoner og kortinformasjon er kryptert med teknologi som holder industristandard.

For autorisering av betalingskortet kan leverandøren av betalingsløsningen reservere et mindre beløp på kortet. Beløpet betales tilbake så snart autorisering er gjennomført.

KUNDESERVICE

Du finner svar på de fleste vanlige spørsmål på www.bember.no. Her finner du også informasjon om hvordan du kan kontakte Leverandøren.

LEVERANDØRENS ANSVAR

Leverandøren påtar seg ikke noe ansvar for tilgjengelighet eller kvalitet på Medlemsbutikkenes Tilbud.

Bember er i utgangspunktet tilgjengelig hele døgnet, men det kan allikevel forekomme opphold eller avbrudd som følge av vedlikehold og oppdateringer, eller forhold utenfor Leverandørens kontroll. Leverandørens erstatningsansvar overfor deg er begrenset til den årlige verdien av Tilbudene du har benyttet eller maksimalt kr 10 000,-. Indirekte tap, herunder tap som følge av driftsavbrudd og tap av data kan ikke gjøres gjeldende.

MISBRUK AV BEMBER

Tekst, bilder og andre medier som brukes på Bember kan være underlagt opphavsrett, og kan ikke kopieres eller utnyttes uten skriftlig tillatelse fra den aktuelle rettighetshaver.

Det er ikke tillatt ved bruk av elektroniske verktøy så som “spiders”, “robot” el. lign. å overvåke, kopiere eller innsamle informasjon fra våre plattformer automatisk eller manuelt uten skriftlig tillatelse. Det er videre ikke tillatt gjennom bevisst handling å legge til rette for at Bember kan stenges, helt eller delvis, som resultat av overbelastning eller å forsøke å ”hacke” eller teste sikkerheten eller konfigureringen på noen av våre plattformer.

MISLIGHOLD

Hvis du bryter Brukervilkårene, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og kostnader du påfører Leverandøren. Leverandøren kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder vilkårene. Uautorisert bruk eller misbruk av Bember anses som vesentlig mislighold. Ved heving kan Leverandøren stenge din tilgang til Kontoen og Tilbudene umiddelbart og uten forvarsel, og uten plikt til å betale tilbake eventuell forskuddsbetaling for de enkelte Tilbudene.

ENDRINGER I BRUKERVILKÅRENE

Leverandøren vil kunne gjøre endringer i vilkårene for Bember, samt foreta endringer i innhold og funksjonalitet uten å varsle deg. Ved vesentlige endringer til ugunst for deg, vil du bli bedt om å godkjenne endringen ved neste innlogging. Det gjelder ikke dersom endringen må gjennomføres for å oppfylle et lovpålegg eller en forpliktelse overfor tredjepart. Ved slike endringer kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft. Dersom du fortsetter å bruke Bember etter at endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen.

OPPSIGELSE

Ønsker du å si opp Bember kan du gjøre dette fra din Konto. Oppsigelsen medfører at du mister tilgang til nye Tilbud. Du kan heller ikke innløse Tilbudene du har valgt, men ikke benyttet før oppsigelsestidspunktet.  Eventuelt forhåndsbetalte beløp vil heller ikke bli refundert.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Gjennom å opprette en Konto i Bember samtykker du til at Leverandøren behandler dine personopplysninger som beskrevet i personvernpolicy.

OVERDRAGELSE

Leverandøren har rett til å overføre din Konto og personopplysninger til et annet selskap i samme konsern, eller til tredjepart, dersom dette skjer som ledd i overdragelse av Bember og tilhørende virksomhet.

LOVVALG OG TVISTELØSNING

Tvister eller krav som gjelder Bember løses etter norsk lov. Eventuelle konflikter mellom Leverandøren og brukeren skal først forsøkes løst i minnelighet. Dersom vi ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.

PERSONVERNPOLICY FOR BEMBER

Når du oppretter Konto, besøker www.bember.no (“Nettstedet“) eller benytter deg av Bember (“Tjenesten“) blir det behandlet personopplysninger om deg. Det er Bember AS (org. nr. 996 812 111) (“Leverandøren“) som er behandlingsansvarlig, og skal påse at personopplysningene blir behandlet i samsvar med personopplysningslovens vilkår.

SAMTYKKE

Gjennom å opprette en Konto, og videre benytte Tjenesten og våre Tilbud, samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernpolicy. Merk at du når som helst kan trekke ditt samtykke tilbake, gjennom å melde deg ut av Tjenesten. Det kan du gjøre gjennom å slette din Konto på Nettstedet, eller ved å henvende deg til Leverandøren på support@bember.com

HVA VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL

Vi bruker personopplysningene dine for ulike formål:

  • å administrere ditt medlemskap i Bember, herunder svare på eventuelle henvendelser fra deg og informere deg om endringer i våre Brukervilkår
  • å levere Tjenesten i tråd med våre Brukervilkår, herunder sende deg Tilbud og markedsføring fra de Medlemsbutikkene du velger og fra Bember-tilknyttede klubber og fordelsprogrammer som du deltar i, også på SMS og epost
  • å gjennomføre betaling av de Tilbud du benytter
  • å markedsføre Tjenesten på epost og SMS
  • å tilpasse, forbedre og videreutvikle Tjenesten, herunder gjennomføre brukerundersøkelser
  • å oppfylle lovpålagte plikter, som for eksempel regnskapsplikt
  • å analysere hvordan du bruker Nettstedet, se vår cookie-policy.
HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SOM BLIR BEHANDLET

Behandlingen omfatter opplysninger du selv gir oss når du registrerer deg som Bruker, eller som hentes fra offentlig tilgjengelige registre og opplysningstjenester, slik som navn, alder, kjønn, e-postadresse, bostedsadresse, telefonnummer, opplysninger om betalingskort og om kjøretøy (registreringsnummer, type og merke).

I tillegg vil vi registrere opplysninger om hvor, når og hvordan du bruker Tjenesten og Bember-tilknyttede fordelsprogrammer og klubber, herunder hvilke tilbud og fordeler du benytter deg av.

PROFILERING

Du samtykker også til at vi lager en personlig profil på deg, basert på ovennevnte personopplysninger. Den bruker vi for å skreddersy Tilbud og markedsføringstiltak fra Bember og Bember-tilknyttede Medlemsbutikker, klubber og fordelsprogrammer, slik at disse blir mest mulig relevante og interessante for deg.

DELING AV INFORMASJON

Vi deler dine personopplysninger med virksomheter som hjelper oss med å levere Tjenesten til deg. Disse behandler personopplysningene som beskrevet i denne personvernpolicy på våre vegne, og i tråd med en skriftlig avtale.

 

Personopplysningene vil kun bli delt med tredjeparter i lovpålagte tilfeller, som ledd i betalingsinnkreving eller regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra offentlig myndighet.

 

Dersom opplysningene blir overført til stater som ikke sikrer forsvarlig behandling av personopplysningene, vil vi treffe nødvendige tiltak for å sikre at også mottaker behandler dine personopplysninger sikkert og i tråd med denne Personvernpolicy.

INFORMASJONSSIKKERHET

Vi har iverksatt en rekke tiltak for å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger. Blant annet er alle betalingstransaksjoner og kortinformasjon kryptert med teknologi som holder industristandard. Det er likevel en viss risiko forbundet med å overføre opplysninger over Internett, som ikke vi kan sikre oss helt mot. Gjennom å overføre opplysninger til oss aksepterer du denne risikoen. Merk at du har ansvar for å oppbevare passordet til din Konto trygt, og ikke dele det med noen.

INNSYN, RETTING OG SLETTING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og hva vi bruker dem til. Dersom opplysningene er feil skal de rettes, suppleres eller slettes.

Enkelte opplysninger kan du selv se, rette og slette ved å logge inn på din Konto. Ellers må du ta kontakt med Leverandøren, på support@bember.com. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi be om at innsynsbegjæringen er skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Med unntak av i ovennevnte tilfeller vil vi ikke slette opplysningene dine før du avslutter din Konto.

Opplysninger som er underlagt lovpålagt oppbevaringsplikt slettes allikevel først når oppbevaringsplikten opphører.

ENDRINGER

Den til enhver tid gjeldende Personvernpolicy vil være tilgjengelig på Nettstedet. Ved vesentlige endringer i denne Personvernpolicy vil vi informere om dette på Nettstedet, samt informere deg i samsvar med bestemmelser om endringer i brukervilkårene.

KONTAKTINFORMASJON

Dersom du ønsker å kontakte oss, se Nettstedet for nærmere informasjon.

COOKIE POLICY

Leverandøren benytter informasjonskapsler (”cookies”) og annen teknologi som registrerer opplysninger om din bruk av Tjenesten og Nettstedet. Opplysningene analyseres og brukes for å tilpasse og utvikle Nettstedet og Tjenesten, og for å målrette annonseringen på Nettstedet. Informasjonskapsler er tekstfiler som Nettstedet lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av Leverandøren og av deg selv. Cookies benyttes for eksempel for å se hvordan du navigerer på Nettstedet, om du har besøkt Nettstedet tidligere, tidspunktet for besøket samt hvilket annet nettsted du kom fra. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på Nettstedet og tjenestene. Vi benytter følgende cookies:

_stid – ShareThis cookie
_unam – ShareThis cookie
_utma – Google analytics
_ga – Google analytics