VILKÅR

BRUKERVILKÅR – PARKLINK

Se vilkår Bember

GENERELT

Disse bruksvilkårene (“Avtalen”) gjelder din registrering og bruk av tjenesten ParkLink som drives og leveres av Bember AS med adresse Welhavensgate 12, 0350 Oslo,, Norge og org.nr 996 812 111 (“Tjenesten”). Tjenesten gir deg tilgang til enkel og effektiv parkering hos våre partnere, samt tilbud og andre fordeler fra våre partnere og utsalgssteder i nærheten. For at du skal kunne benytte deg av Tjenesten og disse fordelene må du også være medlem av tjenesten Bember. Se også en mer utfyllende beskrivelse av Tjenesten på www.parklink.no. Dersom du er forbruker og ønsker å benytte deg av din angrerett må du varsle oss om dette innen 14 dager fra du har gjort kjøp gjennom Tjenesten. Dersom slikt varsel ikke er gitt innen 14 dager eller du har forbrukt kjøpet vil du miste din angrerett. Angrerettskjemaet som skal benyttes finner du på regjeringen.no.

BETALING

Ved å benytte Tjenesten ved kjøp av parkeringstjenester gir du oss rett til å belaste ditt betalingskort med de til enhver tids gjeldende priser. Det er ditt ansvar å sørge for at du benytter et gyldig betalingskort med dekning for de kjøp som gjøres gjennom Tjenesten og at du har tilstrekkelig internettforbindelse slik at transaksjonen kan gjennomføres. Dersom du ikke betaler for parkeringen gjennom Tjenesten innen angitt frist vil vi sende faktura med administrasjonsgebyr til den som er registrert som bilens eier i motorvognregisteret.

Din kortinformasjon vil kun deles med tredjeparter, herunder betalingsleverandør, når det er nødvendig for å gjennomføre betalingstransaksjoner. Alle betalingstransaksjoner og kortinformasjon er kryptert med teknologi som holder industristandard. For autorisering av betalingskortet kan betalingsleverandør reservere et mindre beløp på kortet. Beløpet betales tilbake så snart autorisering er gjennomført. Når din bil er registrert i Tjenesten i samsvar med punkt 3 i denne Avtalen vil du ikke lenger kunne være i stand til å betale for parkering i kiosk. Det er derfor ditt ansvar å sørge for at betalingen skjer gjennom Tjenesten.

REGISTRERING

For å bruke Tjenesten må du registrere deg og opprette en personlig brukerkonto. Det er ditt ansvar å sørge for at informasjonen du oppgir ved registrering er korrekt og at denne til enhver tid holdes oppdatert, f.eks. ved bytte av betalingskort eller bil.

Din brukerkonto er personlig og skal ikke deles eller overdras til andre. Du vil alene være ansvarlig for all aktivitet som skjer på din brukerkonto. Dersom du mistenker at uvedkommende har fått tilgang til din brukerkonto må du umiddelbart varsle oss. Vi forbeholder oss retten til å stenge din tilgang til Tjenesten eller treffe andre rimelige tiltak for å hindre videre misbruk dersom vi mistenker at uvedkommende har fått tilgang til din brukerkonto. I slike tilfeller vil vi varsle deg så snart som mulig.

DITT ANSVAR

Du skal bruke Tjenesten i samsvar med lov, forskrift og de til enhver tid gjeldende vilkårene i denne Avtalen. Det ditt ansvar å sørge for at du følger de til enhver tid gjeldende vilkår for parkering i området hvor du parkerer og at dine bilskilt er lesbare for parkeringssystemer som benytter skiltgjenkjenningssystemer ved inn- og utkjøring.

Du skal ikke på noen måte bruke eller forsøke å bruke Tjenesten til å utføre straffbar eller skadelig aktivitet eller i forbindelse med forretningsvirksomhet eller for andre kommersielle formål. Det er ikke tillatt å legge til rette for at Tjenesten kan stenges, helt eller delvis, som resultat av overbelastning eller å forsøke å hacke eller teste sikkerheten eller konfigureringen på noen av våre plattformer. Vi forbeholder oss retten til å stenge din tilgang til Tjenesten eller treffe andre rimelige tiltak for å hindre videre misbruk dersom vi mistenker eller oppdager brudd på vilkårene i denne Avtalen. I slike tilfeller vil vi varsle deg så snart som mulig.

Du skal holde oss skadesløse fra ethvert krav og alle tvister som oppstår (i) mellom deg og tredjeparter (herunder parkeringsselskap, kredittinstitusjon, offentlig myndighet o.l.), eller (ii) mot oss fra tredjeparter som en følge av din bruk av Tjenesten.

EIERSKAP OG RETTIGHETER

Alt innhold, materiale og data som du får tilgang til gjennom Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, varemerker, tekst og bilder osv. (“Innhold”), tilhører oss og/eller de vi utleder våre rettigheter fra. Det er forbudt å kopiere, endre eller på annen måte benytte Innhold uten vårt samtykke.

DATA OG PERSONOPPLYSNINGER

Ved å registrere deg som en bruker av Tjenesten samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger og data som beskrevet i vår personvernpolicy.

ANSVARSBEGRENSNINGER

Tjenesten vil kunne gi deg tilgang til innhold på nettsteder som tilhører tredjeparter. Vi fraskriver oss alt ansvar for innhold, annonser og/eller produkter som gjøres tilgjengelige på slike nettsteder. Vi har ikke noe ansvar for tilbudene du mottar, eller for varer og tjenester som tilbys gjennom Tjenesten. Merk at enkelte utsalgssteder kan ha egne tilknyttede vilkår. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i disse.

Vi har ikke ansvar for eventuelle gebyr, bøter o.l. du ilegges som følge av feilparkering eller din feilaktige bruk av Tjenesten.

Tjenesten vil normalt være tilgjengelig hele døgnet, men det kan allikevel forekomme opphold eller avbrudd som følge av feil, vedlikehold og oppdateringer. Vi er ikke ansvarlig for opphold eller avbrudd som skyldes tredjeparter og andre forhold utenfor vår kontroll. Vårt erstatningsansvar er begrenset til kr 10.000. Indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til, tap som følge av driftsavbrudd og tap av data kan ikke gjøres gjeldende.

ENDRINGER I AVTALEVILKÅR OG TJENESTEN

Vi forbeholder oss retten til å kunne gjøre endringer i Avtalen, samt foreta endringer i Tjenestens innhold og funksjonalitet uten å varsle deg. Ved vesentlige endringer til ugunst for deg, vil du bli bedt om å godkjenne endringen ved neste innlogging. Det gjelder ikke dersom endringen må gjennomføres for å oppfylle et lovpålegg eller en forpliktelse overfor tredjepart. Ved slike endringer kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft. Dersom du fortsetter å bruke Tjenesten etter at endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen.

OPPSIGELSE

Ønsker du å avslutte din bruk av Tjenesten og si opp denne Avtalen kan du gjøre dette fra Tjenesten under “Min Profil”. Eventuelt forhåndsbetalte beløp vil ikke bli refundert. Du kan ikke si opp Avtalen så lenge du har aktiv- eller ubetalt parkering registrert i Tjenesten. Vi opplyser om at Avtalen ikke sies opp dersom du sletter Tjenesten fra din mobil.
Ved oppsigelse vil din brukerkonto slettes umiddelbart.
Vi forbeholder oss retten til å si opp denne Avtalen med 14 dagers varsel.

OVERDRAGELSE

Vi har rett til å overføre din brukerkonto, data og personopplysninger til et annet selskap i samme konsern, eller til tredjepart, dersom dette skjer som ledd i overdragelse av oss og tilhørende virksomhet.

LOVVALG OG JURISDIKSJON

Denne Avtalen og enhver tvist i forbindelse med Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle konflikter mellom oss og deg skal først forsøkes løst i minnelighet. Dersom vi ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.

KONTAKT OSS

Du finner svar på de fleste vanlige spørsmål på www.parklink.no. Her finner du også informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

PERSONVERNPOLICY FOR PARKLINK

SAMTYKKE

Når du registrerer deg som bruker av ParkLink (“Tjenesten”) og benytter deg av Tjenesten, samtykker du til behandling av personopplysninger som beskrevet i denne personvernpolicy. Merk at du når som helst kan trekke ditt samtykke tilbake, gjennom å melde deg av Tjenesten. Det kan du gjøre direkte i app`en.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Det er Bember AS (org. nr. 996 812 111) (“vi” og “oss”) som er behandlingsansvarlig, og skal påse at personopplysningene blir behandlet i samsvar med personopplysningslovens vilkår.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SOM BLIR BEHANDLET

Behandlingen omfatter opplysninger du selv gir oss når du registrerer deg som bruker, eller som hentes fra offentlig tilgjengelige registre og opplysningstjenester. Dette omfatter navn, alder, kjønn, e-postadresse, bostedsadresse, telefonnummer, opplysninger om betalingskort og om kjøretøyet (registreringsnummer, type og merke).

Det blir også registrert opplysninger om hvor, når og hvordan du bruker Tjenesten, herunder hvilke tilbud og fordeler du benytter deg av.

HVA VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL

Vi bruker personopplysningene dine for å:

  • administrere og levere Tjenesten i tråd med våre Brukevilkår, herunder å informere om tilbud og andre fordeler fra våre partnere og utsalgssteder i nærheten, å ta imot betaling, å besvare henvendelser fra deg og informere deg om endringer i Brukervilkår
  • forbedre og videreutvikle Tjenesten
  • oppfylle lovpålagte plikter, som for eksempel regnskaps- og bokføringsplikt

Opplysningene blir slettet når ovennevnte formål er oppfylt.

DELING AV INFORMASJON

Personopplysningene dine vil kun bli delt med tredjeparter i lovpålagte tilfeller, som ledd i betalingsinnkreving eller regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra offentlig myndighet.
Dersom opplysningene blir overført til stater som ikke sikrer forsvarlig behandling av personopplysningene, vil vi treffe nødvendige tiltak for å sikre at også mottaker behandler dine personopplysninger sikkert og i tråd med denne Personvernpolicy.

INNSYN, RETTING OG SLETTING

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og hva vi bruker dem til. Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige skal de rettes eller slettes.

Enkelte opplysninger kan du se, rette og slette direkte i app`en. Ellers må du ta kontakt med oss, på support@parklink.no. For å sikre at opplysningene leveres til rett person, kan vi be om at innsynsbegjæringen er skriftlig eller at din identitet verifiseres på annen måte.

Med unntak av i ovennevnte tilfeller vil vi ikke slette opplysningene dine før du melder deg av Tjenesten.
Opplysninger som er underlagt lovpålagt oppbevaringsplikt slettes allikevel først når oppbevaringsplikten opphører.

ENDRINGER

Den til enhver tid gjeldende Personvernpolicy vil være tilgjengelig i app`en. Ved vesentlige endringer vil vi be deg om å godkjenne disse i samsvar med bestemmelser om endringer i brukervilkårene.

KONTAKTOPPLYSNINGER

Dersom du har ytterligere spørsmål kan du kontakte oss på support@parklink.no